Ledenvergadering web

Op 4 april is het weer zover. Dan zijn alle leden welkom in de kantine van AV Isala'96 voor de jaarlijkse ledenvergadering. We blikken die avond terug op het afgelopen sportjaar en kijken vooruit naar wat komen gaat. Blok 4 april vast in je agenda en kom ook! Via deze aankondiging wil het bestuur, alle leden van harte uitnodigen, voor het bijwonen van de ledenvergadering van AV Isala'96.

Klik op lees meer voor de uitnodiging en agenda voor aankomende woensdag.

Uitnodiging en agenda ledenvergadering

Aan alle leden van AV Isala ’96,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de ledenvergadering van de Atletiekvereniging Isala’96 Kampen-IJsselmuiden. Wanneer: Woensdag 4 april 2018

Waar: Kantine AV Isala ‘96

Tijdstip aanvang: 20:00 uur

Agenda:

1. Opening.

2. Mededelingen.

· Geen wijzigingsvoorstel statuten; toelichting tijdens de vergadering

3. Ingekomen stukken.

4. Notulen van de ledenvergadering van 22 maart 2017

5. Financiën.

· Financieel resultaat 2017

· Verslag kascontrole commissie: Egbert Sluiter en René Hup

· Benoeming kascontrole commissie 2018 en reserve

· Begroting 2018

6. Clubverslag 2017.

7. Bestuursverkiezing.

Jeroen van Veen en Erik van de Poll zijn aftredend. Jeroen is niet herkiesbaar; Erik is wel beschikbaar voor een volgende periode. Het bestuur stelt voor hem te benoemen. Verder is het bestuur blij dat Gejanne Lussenburg bereid is om de vacature van Jeroen in te vullen. Het bestuur stelt voor om Gejanne te benoemen. In artikel 9, lid 2 van de statuten staat onder meer het volgende: “Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden”. Dat betekent dat eventuele (tegen)kandidaten tot de aanvang van de vergadering bij de secretaris kunnen worden gemeld.

8. Pauze.

9. Huldiging jubilarissen.

10. Uitreiking waarderingsprijs 2017 / aanmoedigingsprijs 2018.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

namens het bestuur, Carel Diekerhof, secretaris.

De agenda en het complete jaarverslag liggen ter inzage in de kantine.

 

schilder
floorever logo
hagenpoort logo
wartsila lang
ned air
papegaaij en tegelaar logo
aweka logo
sportinn logo